27-01-2017

Sallittuja mitta- tai massarajoja ylittävien kuormien varmistaminen meriliikenteessä

Kuorman varmistaminen on tärkeimpiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita. Eri seikoilta voi joskus olosuhteista riippuen sulkea silmät, mutta kuorman varmistaminen erityisesti erikoiskuljetuksissa on tehtävä kunnolla. 

Puutteellisesti tehty kuormanvarmistus voi parhaimmassa tapauksessa johtaa lukuisiin selvitysmenettelyihin, pahimmassa tapauksessa henkilö- ja ympäristövahinkoihin. 

 

Kuormanvarmistuksen suunnittelu vaatii tiettyä harjaannusta ja kokemusta. Erikoiskuljetuksissa on harvoin 2 täysin samanlaista kuorman varmistussuunnitelmaa. Kuorman varmistus perustuu teknologioiden yleisiin käsityksiin ja varmistusvälineisiin sekä vasta tämän jälkeen tiettyyn (IMO:n hyväksymään) kuormanvarmistuksen riittävyyden laskentamenetelmään.

Näin ollen suunnitelmanmukaisten töiden käytäntö muodostuu aluksella kahdesta vaiheesta:

 

  1. Omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa perustuvan kuormanvarmistuksen järjestelysuunnitelman laatiminen. Esimerkiksi alkuvaiheessa voidaan olettaa (kokemuksen perusteella), että 20 tonnia painava terässäiliö voidaan sitoa yläkanteen neljällä 45 asteen kulmassa sijaitsevalla kuormansidontavaljaalla, kummaltakin puolelta kaksi valjasta, jokaiseen valjaaseen kohdistuva kuormitus on 10 tonnia.

  2. Kuormanvarmistuksen järjestelysuunnitelman tehokkuuden arviointi. Tähän tarkoitukseen käytetään IMO:n suosittelemia (CSS- säädöskokoelma) monimutkaisia menetelmiä. Arvioinnin yleinen periaate edellyttää voimien tasapainon tarkastusta (kuormaan vaikuttavat voimat versus varmistusvälineisiin kohdistuvat vastakkaiseen suuntaan vaikuttavat sallitut summittaiset kuormat). Kuormaan vaikuttavien (tuulen, aallokon, keinumisen, heilumisen, kohoilun aiheuttamien) voimien laskennassa huomioidaan merenkulkuolot, laivan ja kuorman ominaisuudet sekä kuorman sijainti aluksella. Voimien tasapaino lasketaan pitkittäis-, poikittais- ja pystysuunnassa sekä arvioidaan, ovatko tulokset sidonta- ja tuentavälineisiin vaikuttavien maksimikuormien mukaisia.  

Ellei järjestelysuunnitelma ole riittävä vaikkapa yhden suunnan osalta, se tarkistetaan (lisätään tai muutetaan sidonta- tai tuentavälineet tai niiden kulma). Tilanteissa, joissa varmistusvälineet takaavat liian tiukan kiinnityksen, kannattaa käyttää yksinkertaisempia kiinnitysratkaisuja turvallisuudesta tinkimättä.

Tarkastettu suunnitelma vahvistetaan ja otetaan käyttöön.

 

Kuormaustöiden aikana kapteeni voi vaatia kiinnitys- tai tukivälineen vahvistamista tai vaihtamista. Esimerkiksi kapteeni saattaa kieltää valjassidonnan käytön, sillä pitkillä merimatkoilla valjaat on säännöllisesti kiristettävä. Kuorman varmistussuunnitelma kannattaa ennalta hyväksyttää aluksen miehistöllä ja sopia kiinnitys- ja tuentatavoista ennen kuormausta.